Dwm

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Sadržaj

Dwm

dwm menadžer prozora v5.9

Dwm je dinamični menadžer prozora koji je napravljen sa ciljem da bude:

Program je zamišljen tako da ne koristi eksterne datoteke za konfiguraciju i da se sve nalazi u samom programu čime se izbegavaju ranjivosti unutar istog. Svaka izmena konfiguracije od vas zahteva da ponovo prevedete program iz izvornog koda. Svaki prozor dobija određene oznake (en. "tag") a prozore aranžira na "tiling način" tj. koristi kompletnu raspoloživu radnu površinu i slaže prozore u mrežu jedan do drugoga na načink koji može korisnik da definiše (standardna mreža, horizontalno slaganje, spirala...). Može se reći da dwm "popločava" vašu radnu površinu prozorima čime se može postići velika produktivnost korisnika i lakša preglednost budući da prozori nisu sakriveni na radnoj površini već su uvek vidljivi. Prozor koji je aktivan će biti označen okvirom posebne boje koju korisnik može sam da promeni.


Instalacija dwm-a

Instalacija se može izvršiti na 2 načina:

Budući da se dwm prevodi u binarni oblik zajedno sa konfiguracijom naglasićemo da je najbolja varijanta da se program prevodi iz izvornog koda u binarni. Detalje možete videti ispod.

Instaliranje binarne verzije iz riznica

Instaliranje binarne verzije iz riznica se vrši komandom:

 sudo apt-get install dwm

ili

 sudo aptitude install dwm


Instalacija prevođenjem izvornog u binarni kod + konfiguracija

Za početak je potrebno da preuzmete izvorni kod sa sledeće adrese: http://dl.suckless.org/dwm/ (poslednji fajl je obično najnoviji dwm). Raspakujte arhivu na željenu lokaciju i prebacite se na istu u vašem terminalu (primer: cd ~/dwm-5.8.2).

Da bi podesili vaš dwm neophodno je da prekopirate config.def.h u config.h i da ga otvorite u uređivaču teksta koji koristite. Sadžaj te konfiguracije izgleda ovako:


   /* See LICENSE file for copyright and license details. */
   
   /* appearance */
   static const char font[]      = "-*-terminus-medium-r-*-*-16-*-*-*-*-*-*-*";
   static const char normbordercolor[] = "#cccccc";
   static const char normbgcolor[]   = "#cccccc";
   static const char normfgcolor[]   = "#000000";
   static const char selbordercolor[] = "#0066ff";
   static const char selbgcolor[]   = "#0066ff";
   static const char selfgcolor[]   = "#ffffff";
   static const unsigned int borderpx = 1;    /* border pixel of windows */
   static const unsigned int snap   = 32;    /* snap pixel */
   static const Bool showbar      = True;   /* False means no bar */
   static const Bool topbar      = True;   /* False means bottom bar */
   
   /* tagging */
   static const char *tags[] = { "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" };
   static const Rule rules[] = {
    /* class   instance  title    tags mask   isfloating  monitor */
    { "Gimp",   NULL,    NULL,    0,      True,    -1 },
    { "Firefox", NULL,    NULL,    1 << 8,    False,    -1 },
   };
   
   /* layout(s) */
   static const float mfact   = 0.55; /* factor of master area size [0.05..0.95] */
   static const Bool resizehints = True; /* True means respect size hints in tiled resizals */
   static const Layout layouts[] = {
    /* symbol   arrange function */
    { "[]=",   tile },  /* first entry is default */
    { "><>",   NULL },  /* no layout function means floating behavior */
    { "[M]",   monocle },
   };
   
   /* key definitions */
   #define MODKEY Mod1Mask
   #define TAGKEYS(KEY,TAG) \
    { MODKEY,            KEY,   view,      {.ui = 1 << TAG} }, \
    { MODKEY|ControlMask,      KEY,   toggleview,   {.ui = 1 << TAG} }, \
    { MODKEY|ShiftMask,       KEY,   tag,      {.ui = 1 << TAG} }, \
    { MODKEY|ControlMask|ShiftMask, KEY,   toggletag,   {.ui = 1 << TAG} },
   
   /* helper for spawning shell commands in the pre dwm-5.0 fashion */
   #define SHCMD(cmd) { .v = (const char*[]){ "/bin/sh", "-c", cmd, NULL } }
   
   /* commands */
   static const char *dmenucmd[] = { "dmenu_run", "-fn", font, "-nb", normbgcolor, "-nf", normfgcolor, "-sb", selbgcolor, "-sf", selfgcolor, NULL };
   static const char *termcmd[] = { "uxterm", NULL };
   static Key keys[] = {
    /* modifier           key    function    argument */
    { MODKEY,            XK_p,   spawn,     {.v = dmenucmd } },
    { MODKEY|ShiftMask,       XK_Return, spawn,     {.v = termcmd } },
    { MODKEY,            XK_b,   togglebar,   {0} },
    { MODKEY,            XK_j,   focusstack,   {.i = +1 } },
    { MODKEY,            XK_k,   focusstack,   {.i = -1 } },
    { MODKEY,            XK_h,   setmfact,    {.f = -0.05} },
    { MODKEY,            XK_l,   setmfact,    {.f = +0.05} },
    { MODKEY,            XK_Return, zoom,      {0} },
    { MODKEY,            XK_Tab,  view,      {0} },
    { MODKEY|ShiftMask,       XK_c,   killclient,   {0} },
    { MODKEY,            XK_t,   setlayout,   {.v = &layouts[0]} },
    { MODKEY,            XK_f,   setlayout,   {.v = &layouts[1]} },
    { MODKEY,            XK_m,   setlayout,   {.v = &layouts[2]} },
    { MODKEY,            XK_space, setlayout,   {0} },
    { MODKEY|ShiftMask,       XK_space, togglefloating, {0} },
    { MODKEY,            XK_0,   view,      {.ui = ~0 } },
    { MODKEY|ShiftMask,       XK_0,   tag,      {.ui = ~0 } },
    { MODKEY,            XK_comma, focusmon,    {.i = -1 } },
    { MODKEY,            XK_period, focusmon,    {.i = +1 } },
    { MODKEY|ShiftMask,       XK_comma, tagmon,     {.i = -1 } },
    { MODKEY|ShiftMask,       XK_period, tagmon,     {.i = +1 } },
    TAGKEYS(            XK_1,           0)
    TAGKEYS(            XK_2,           1)
    TAGKEYS(            XK_3,           2)
    TAGKEYS(            XK_4,           3)
    TAGKEYS(            XK_5,           4)
    TAGKEYS(            XK_6,           5)
    TAGKEYS(            XK_7,           6)
    TAGKEYS(            XK_8,           7)
    TAGKEYS(            XK_9,           8)
    { MODKEY|ShiftMask,       XK_q,   quit,      {0} },
   };
   
   /* button definitions */
   /* click can be ClkLtSymbol, ClkStatusText, ClkWinTitle, ClkClientWin, or ClkRootWin */
   static Button buttons[] = {
    /* click        event mask   button     function    argument */
    { ClkLtSymbol,     0,       Button1,    setlayout,   {0} },
    { ClkLtSymbol,     0,       Button3,    setlayout,   {.v = &layouts[2]} },
    { ClkWinTitle,     0,       Button2,    zoom,      {0} },
    { ClkStatusText,    0,       Button2,    spawn,     {.v = termcmd } },
    { ClkClientWin,     MODKEY,     Button1,    movemouse,   {0} },
    { ClkClientWin,     MODKEY,     Button2,    togglefloating, {0} },
    { ClkClientWin,     MODKEY,     Button3,    resizemouse,  {0} },
    { ClkTagBar,      0,       Button1,    view,      {0} },
    { ClkTagBar,      0,       Button3,    toggleview,   {0} },
    { ClkTagBar,      MODKEY,     Button1,    tag,      {0} },
    { ClkTagBar,      MODKEY,     Button3,    toggletag,   {0} },
   };


Konfiguracija je razumljiva ukoliko bacite pogled na istu. Objašnjenja se nalaze pored svake opcije i primeri već postoje. Naglasićemo par stvari:

Da bi se dwm preveo u binarni kod neophodni su vam libx11-dev, libxinerama-dev, sharutils, libx11-dev, libxinerama-dev paketi koje možete instalirati sledećom komandom:

 sudo apt-get install libx11-dev libxinerama-dev sharutils libx11-dev libxinerama-dev

ili

 sudo aptitude install libx11-dev libxinerama-dev sharutils libx11-dev libxinerama-dev

Prevođenje izvornog koda dwm-a u binarni se vrši na sledeći način:

 ./make clean install


Pokretanje dwm-a

Da bi se dwm pokrenuo neophodno je da pokrenete X server. Pokretanje može da se izvrši automatski ukoliko imate program za prijavljivanje na sistem (login manager) ili ručno iz terminala.

Pokretanje dwm-a preko programa za prijavljivanje na sistem (login manager)

Da bi pokrenuli dwm preko programa za prijavljivanje na sistem (Gdm, Kdm, Slim...) neophodno je da napravite dwm pokretač koji će biti prepoznat od strane ovih programa. Da bi to uradili neophodno je da napravite dwm.desktop (ime je proizvoljno ali ekstenzija "desktop" mora da postoji) u /usr/share/xsessions sledećeg sadržaja:

 [Desktop Entry]
 Encoding=UTF-8
 Name=Dwm
 Comment=Dynamic window manager
 Exec=xinit
 Icon=dwm.png
 Type=XSession

Obratite pažnju na to da ovakav pokretač dwm-a se oslanja potpuno na vaš ~/.xinitrc fajl.

Pokretači za dwm unutar ~/.xinitrc datoteke

Da bi uspešno pokrenuli dwm preko xinit fajla možete, na kraju tog fajla, da dodate sledeće:

 dwm &

Ukoliko želite da se dwm pokrene čak i kada ga ugasite, možete da koristite sledeću komandu:

 while true
 do
  dwm
 done

Dwm može da loguje i greške prilkom rada sa sledećom komandom:

 while true
 do
  dwm 2> ~/.dwm.log
 done

Ova komanda će da upisuje logove u ~/.dwm.log

Na kraju, dwm može da na svom panelu prikazuje izlazne infomarcije koje ostavlja conky-cli program. Komanda za to je:

 conky | while read -r; do xsetroot -name "$REPLY"; done &
 dwm &

Prvi red mora da ide neposredno pre pokretanja dwm-a!


Pokretanje dwm-a iz konzole

Nakon prijavljivanja u konzolu, možete lako da pokrenete dwm kucanjem sledeće komande

 startx

Važno: Da bi se uspešno pokrenuo dwm, neophodno je da podesite vaš ~/.xinitrc fajl (pogledati članak iznad)!


Pokretanje programa nakon pokretanja dwm-a (autostart)

Programi koje želite da pokrenete idu u ~/.xinitrc fajl. Naglašavamo da je neophodno da se sve aplikacije pokrenu pre dwm-a i da isti mora da bude pokrenut poslednji kako bi sve bilo kako treba. Primer podešenog ~/.xinitrc fajla:

   #Set wallpaper
   exec feh --bg-scale `cat ~/.desktop-background.txt` &
   
   #start Xdefaults manager
   exec xrdb -all ~/.Xdefaults &
   
   #keyboard set
   exec setxkbmap hr &
   setxkbmap hr &
   
   #delay set
   exec xset r rate 310 31 &
   xset r rate 315 32 &
   
   #i kill X server :> (+keyboard)
   exec setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp &
   setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp &
   setxkbmap -layout rs,rs -variant latin, -option compose:rwin,lv3:ralt_switch,grp:alt_ctrl_toggle &
   
   #app kill
   killall mpd &
   killall mpdscribble &
   
   #apps start
   conky &
   mpd &
   mpdscribble &
   #stalonetray &
   firefox &
   
   #Other
   export OOO_FORCE_DESKTOP=gnome &
   
   #exec desktop
   while true
   do
   conky | while read -r; do xsetroot -name "$REPLY"; done &
   # Log stderror to a file
   dwm 2> ~/.dwm.log
   # No error logging
   #dwm >/dev/null 2>&1
   done
   #dwm


Podešavanje tapeta

Podešavanje tapeta se može vršiti sledećim komandama:

 hsetroot putanja_do_vašeg_tapeta &
 display -size 1024x768 putanja_do_vašeg_tapeta &

Gde je "1024x768" rezolucija ekrana koju koristite. Za ovo vam treba ImageMagick program.

 feh --bg-scale putanja_do_vašeg_tapeta &

Gde "bg-scale" može biti "bg-center" (centrira tapet). Za ovo vam treba Feh pregledač slika.


Primenjivanje dodataka i pečeva za dwm

Da bi se proširile mogućnosti dwm-a, postoji pregršt dodataka i pečeva za isti. Na strani sa pečevima možete videti listu istih kao i kako da ih primenite na vaš dwm.


1: http://suckless.org
2: zvaničan sajt
3: man strane
4: dodaci i pečevi


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi