Terminal komande

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Sadržaj

Komande vezane za operativni sistem

Prikaz informacija o Vašem Linux sistemu

uname –a 

Prikaz informacija o trenutnoj verziji Vašeg kernela (za više informacija pogledajte uname --help komandu)

uname –r 

Prikaz koja verzija Debijana je Vaš Ubuntu

cat /etc/debian_version

Prikaz koliko je Vaš sistem aktivan, koliko ga korisnika trenutno koristi i koliko Vaš sistem troši procesorskog vremena (pogledati man uptime za više informacija)

uptime

Prikaz imena Vašeg računara (host name)

hostname

Prikaz IP adresu koja je dodeljena hostu (hostname -h => prikaz svih opcija hostname komande)

hostname -i

Prikaz istorije Vaših restarta sistema (napomena: da bi se komanda last mogla koristiti, potrebno je uraditi touch /var/log/wtmp ili touch /var/log/btmp. Više informacija man last)

last reboot

Prikaz trenutnog datuma i vremena (za opcije komande date pogledajte date --help)

date

Prikaz kalendara tekućeg meseca (za više o komandi cal pogledati man cal)

cal

Prikaz svih korisnika koji su trenutno ulogovani na Vaš sistem (korisno je i w -f - prikazuje i ime računara sa koga su trenutno korisnici konektovani, naravno, ukoliko imate nekog remote korisnika)

w

Prikaz imena korisnika koji je trenutno aktivan (isto se može postići i sa komandom id -un)

whoami

Prikaz informacija o korisnicima (man finger => više informacija o ovoj moćnoj komandi)

finger user

Informacije o hardveru

Poruke o detekciji hardvera i poruke sistema vezane za njegov boot (pogledati i dmesg -h za više opcija)

dmesg

Informacije o modelu Vašeg procesora; cat /proc/meminfo => Informacije o Vašoj memoriji

cat /proc/cpuinfo

Prikazuje listu sa brojevima i oznakama hardverskih prekidača (interrupts) za svaki procesor i za svaki I/O uređaj

cat /proc/interrupts

Prikazuje informacije o hardverskoj konfiguraciji Vašeg sistema

lshw

Prikazuje informacije vezane za blok uređaje (hard diskovi i sl)

lsblk

Koristi se da bi se videlo zauzeće RAM i SWAP memorija (-m je opcija za ispis rezultata u MB) (free --help je pomoć za free komandu)

free -m

Prikazuje PCI uređaje (veoma je korisna za pronalaženje proizuvođačkih oznaka)

lspci -tv

Prikazuje informacije o USB uređajima (o više opcija pri korišćenju pogledati lsusb -h)

lsusb -tv

Ne koristi se više, nekada se koristio za prikaz liste svih uređaja sa njihovim svojstvima

lshal

Prikazuje informacije o Vašem hardveru, čitajući ih iz BIOS-a računara (detalji vezani za proizvođače itd)

dmidecode

Prikazuje informacije o hard disku koji na Vašem računaru nosi oznaku sda

hdparm -i /dev/sda

Radi test brzine čitanja na hard disku koji nosi oznaku sda

hdparm -tT /dev/sda 

Proverava da li postoje oštećeni/loši blokovi (blokovi koji ne mogu da se očitaju) na Vašem Hard disku (sa oznakom sda )

badblocks -s /dev/sda

Statistika

Prikaz u realnom vremenu procesa, zauzeća memorije, kompjuterskog vremena i korisnika (za naprednije korišćenje pogledati i man top)

top 

Prikazuje statistiku vezanu za aktivnost procesora (pročitajte man mpstat za više informacija)

mpstat 1 

Prikazuje statistiku vezanu za aktivnost virtuelne memorije (korisna komanda za merenje performansi programa/sistema)

vmstat 2 

Prikazuje statistiku vezanu za korišćenje I/O uređaja sa intervalom od 2 sekunde, isto važi i za prethodne 2 komande

iostat 2 

Poslednjih 10 redova (poslednjih 10 poruka) iz fajla syslog (poruke sistema o svom stanju itd (ovo je standardan primer korišćenja tail komande)

tail -n 10 /var/log/syslog 

Prikazuje sve dolazne i odlazne pakete Vaše internet komunikacije na uređaju eth1 (korisna za lokalizaciju i rešavanje problema vezanih za networking)

tcpdump -i eth1 

Posmatra celokupan internet saobraćaj na portu 80 (standardan port za HTTP saobraćaj)

tcpdump -i eth0 'port 80' 

Prikazuje sve fajlove koji su otvoreni i koje koriste trenutno aktivni procesi.(budući da izlaz ove komande može biti prilično velik, možda je pametno uraditi redirekciju u fajl, radi dalje analize i obrade)

lsof 

Lista fajlove koje koriste trenutno aktivni procesi, a koje je pokrenuo korisnik sa imenom testuser

lsof -u testuser 

Prikazuje iskorišćenost RAM memorije

free –m 

Komanda koja periodično izvršava komande u realnom vremenu i pomaže pri posmatranju standardnog izlaza ili grešaka u toku izvršavanja komande. U našem primeru smo pomoću watch komande pokrenuli komandu df koja prikazuje iskorišćenost mesta na hard diskovima, što nam služi da u realnom vremenu posmatramo korišćenje naših diskova.

watch df –h 

Komande vezane za korisnike sistema

Prikazuje sve oznake vezane za aktivnog korisnika (uid - korisnički ID, gid - id grupe, itd)

id 

Prikazuje informacije vezane za poslednjeg ulogovanog korisnika na sistem (ne radi, ukoliko ne postoji kreiran fajl /var/log/wtmp)

last 

Prikazuje informacije o tome koje trenutno ulogovan na sistem

who

Dodaje grupu sa imenom "admin" (ukoliko grupa sa zadatim imenom već postoji na Vašem sistemu, a vi iz nekoga razloga želite da ipak dodelite tu grupu, koja će tom prilikom dobiti novi gid - indentifikator grupe, možete koristiti groupadd -f ime_postojeće_grupe)

groupadd admin 

Kreira korisnika sa imenom "sam", čije je puno ime "Sam Tomshi", korisnik će biti u grupi "admin" i njegov $HOME direktorijum (opcija -m) će biti "sam"(na Ubuntu-u, i uopšteno na derivatima i samom Debianu, se ova komanda ne preporučuje, već se koristi komanda adduser, opisana ispod)

useradd -c "Sam Tomshi" -g admin -m sam 

Koristi se za uklanjanje korisnika sa imenom sam sa sistema (na sistemima baziranim na Debianu se ne koristi ova komanda, umesto nje se koristi deluser)

userdel sam  

Dodaje korisnika sa imenom "sam" (za više opcija pogledati man adduser)

adduser sam 

Briše korisnika sa imenom "sam" iz sistema (za više informacija i opcija, tipa brisanja svih korisnikovih fajlova, pogledati man deluser)

deluser sam 

Modifikacija informacija vezanih za određenog korisnika (najviše se koristi za promenu korisnikove grupe, korisnikovog $HOME foldera itd)

usermod 

Operacije sa fajlovima

Prikazuje sve informacije o sadržini tekućeg direktorijuma (za više informacija pogledati ls --help)

ls –al 

Prikazuje putanju do trenutnog direktorijuma (jednostavno daje nam odgovor na pitanje "gde se trenutno nalazimo?")

pwd 

Kreira direktorijum (ili više direktorijuma)

mkdir ime_direktorijuma 

Uklanja fajl (budite veoma oprezni prilikom korišćenja rm komande, jer se može desiti da obrišete ono što ne želite)

rm ime_fajla 

Uklanja direktorijum sa celokupnim njegovim sadržajem

rm -r ime_direktorijuma 

Uklanja fajl, al ukoliko smo zadali ime fajla koje ne postoji na našem sistemu, komanda rm se neće žaliti (neće prikazati nikakvu grešku -f opcija)

rm -f ime_fajla 

Uklanja direktorijum sa celokupnim njegovim sadržajem, ukoliko se desi neka greška prilikom brisanja, komanda rm nam to neće prikazati

rm -rf ime_direktorijuma 

Kopira fajl1 u fajl2 (ukoliko ime fajl2 postoji, posle ove operacije će njegova sadržina biti ista kao kod fajl1)

cp fajl1 fajl2 

Kopira celokupnu sadržinu direktorijuma dir1 u dir2, ukoliko ime dir2 ne postoji, biće kreirano

cp -r dir1 dir2 

Pomera fajlove sa jednog mesta na drugo (najčešće korišćenje mv komande je prilikom promene imena nekog fajla, u našem primeru mi smo u suštini samo promenili ime fajl1 u fajl2)

mv fajl1 fajl2 

Kreiranje "mekanog" ili simboličnog linka od fajla do linka ka njemu

ln –s /putanja/do/imena_fajla ime_linka 

Kreiranje ili usklađivanje sadržaja fajla sa trenutnim stanjem (ukoliko se promenuo timestamp fajla, jednostavnije - ukoliko fajl ne postoji, on je kreiran. Ukoliko fajl postoji, a dešava se neka promena sa njim, komanda touch će ga "apdejtovati" )

touch fajl

Premešta standardni input u neki fajl (Omogućava nam da vršimo direktan upis u fajl, ukoliko priloženi fajl već postoji, njegov sadržaj će ovom komandom biti izbrisan, a umesto toga će taj fajl sadržavati ono što smo u njega ovom komandom uneli)

cat > fajl 

Prikazuje sadržaj fajla (ova , kao i komanda less fajl nam pomažu da prikazujemo fajlove koji u sebi sadrže dosta linija)

more fajl

Prikazuje prvih 10 linija fajla (ovoj komandi možemo da prosledimo neki broj koji joj govori koliko želimo prvih linija da nam prikaže)

head fajl 

Prikazuje zadnjih 10 linija fajla (kod komande tail važi isto kao i za komandu head - možemo joj proslediti broj koliko linija želimo da nam se prikaže)

tail fajl

Prikazuje zadnjih 10 linija u fajlu, ali ako se sadržaj fajla menja u vremenu (na primer syslog) ova komanda će nam, kada god se desi promena u fajlu, prikazati tu promenu

tail -f fajl 

Komanda vrši enkripciju fajla (za više informacija o korišćenju programa gpg ili gpg2 pogledajte man gpg)

gpg -c fajl 

Komanda vrši dekripciju prethodno enkriptovanog fajla

gpg fajl.gpg 

Procesi

Prikaz trenutno aktivnih procesa (komanda ps ima mnogo parametara, za više informacija pogledajte man ps)

ps

Pronalazi i identifikuje sve procese vezane za telnet proces

ps aux | grep 'telnet'

Prikazuje mapu memorije procesa čiji smo pid prosledili (procesi vezani za kernel,korišćenje memorije itd)

pmap pid_procesa

Prikaz u realnom vremenu svih trenutno aktivnih procesa

top

Generisanje liste aktivnih poslova

jobs

"Ubija" tj trenutno prekida izvršavanje procesa čiji smo pid prosledili (takođe, "ubijanje" procesa može da se vrši ukoliko mu pomoću komande kill pošaljemo određen signal, za listu svih raspoloživih signala, pogledajte kill -l)

 kill pid_procesa

"Ubija" tj trenutno prekida izvršavanje procesa čije smo ime prosledili komandi

killall ime_procesa 

Služi nam da pošaljemo neki signal procesu čije smo ime prosledili (podrazumevano ova komanda šalje signal SIGTERM koji će izvršiti Terminator2 Sudnji Dan nad procesom)

pkill ime_procesa

Lista zaustavljene poslove, ili pokreće posao u pozadini (background) (bg i fg su povezane komande koje nam pomažu da izvršavanje komandi vršimo tako što ih pokrenemo izvan , a potom i da ih vratimo u terminal)

bg

Vraća nam trenutni proces u terminal (foreground)

fg

Vraća nam izvršavanje posla sa oznakom n u terminal (foreground)

fg n

Isključivanje sistema

shutdown

Dozvole nad fajlovima

Prikazivanje indetiteta korisnika

id 

Postavljanje podrazumevanih ovlašćenja za datoteke.

umask 

Promena grupnog vlasnika datoteke

chgrp 

Menja dozvole nad fajlom sa zadatom oktalnom vrednošću broja sa tri cifre, u kom svaka cifra predstavlja dozvole - prva za korisnika, druga za njegovu grupu i treća za sve ostale. Primeri oktalnih vrednosti: cifra 4 (binarno 100 ili x--) - dozvola čitanja. Cifra 2 (binarno 010 ili -r-) – dozvola za pisanje. Cifra 1 (binarno 001 ili --x) – dozvola za izvršenje. Na primer: chmod 777 /data/test.c # Podešava rwx dozvole za korisnika, rwx dozvolu za grupu i rwx dozvolu za sve ostale

chmod oktalni_prikaz_broja ime_fajla 

Podešava rwx dozvole za korisnika,rw za grupu i sve ostale

chmod 755 /data/test.c 

Promena vlasnika (korisnika) fajla (chown --help za više informacija)

chown vlasnik-korisnik fajl 

Menja vlasnika/korisnika i grupu korisnika koji mogu koristiti fajl (npr: chown root:root ~/moj_rad.txt - dodeljuje vlasništvo nad fajlom moj_rad.txt korisniku root i grupi root)

chown vlasnik-korisnik:vlasnik-grupa ime_fajla 

Slično kao prethodno, samo što se ovoga puta promena vlasništva korisnika i njegove grupe izvršava nad direktorijumom. Na primer chown root:root test.txt

chown vlasnik-korisnik:vlasnik-grupa direktorijum 

Mreža

Prikazuje sve network uređaje sa mnogo korisnih informacija, tipa ip adrese, MAC adrese i sl (Ova komanda je takođe korisna za različita podešavanja network uređaja, pogledati man ifconfig za sve opcije)

ifconfig –a 

Prikazuje specifične informacije vezane za uređaj eth0 - ip adresu i druge detalje

ifconfig eth0

Prikazuje podešavanja svih network interfejsa i njihove ip adrese (ip komanda je mnogo moćnija od prethodno navedene ifconfig, za malu predstavu o njenoj moći pogledati man ip)

ip addr show  

Podešava ip adresu network uređaja eth0

ip address add 192.168.0.1 dev eth0 

Linux komanda koja služi da bi se prikazao status Vašeg ethernet uređaja (Komanda služi za raznorazne manipulacije sa ethernet uređajima, za više informacija videti (a šta drugo, nego) man ethtool)

ethtool eth0 

Linux alatka za prikaz statusa etherneta (jako je slična naredbi ethtool)

mii-tool eth0 

Šalje echo request za test internet konekcije

ping hostname
ping IP

Daje nam standardne "who is" informacije o određenom domenu, npr whois ubuntu-rs.org

whois neki_domain 

Daje nam sve DNS informacije za zadati domain (dig je moćna komanda koja nam može pomoći prilikom problema sa podešavanjem mreža, upoznajte se sa njom putem man dig)

dig domain  

Reverse lookup hosta

dig -x host 

Pregled DNS ip adresa za ime (u primeru je google, ali može biti zamenjeno sa bilo kojim drugim)

host google.com 

Vraća nam lokalnu ip adresu (komanda hostname nam služi takođe i da promenimo/izmenimo ime našeg računara)

hostname –i 

Preuzima neki fajl sa interneta (ova komanda je veoma moćna, može da služi kako bi smo na naš računar "doneli" bilo kakav sadržaj, uključujući i celokupne web stranice, pa čak i celokupan internet - ukoliko imate gde da ga držite, naravno. Da bi saznali više - man wget)

wget fajl_URL

Prikazuje nam i lista sve aktivne internet portove (tcp,udp,pid)

netstat -tupl 

Bezbedno kopiranje(program za daljinsko kopiranje datoteka)

scp .

Program za bezbedan prenos datoteka.

sftp 

Pretraga datoteka

Pretražuje pojavljivanje zadatog šablona u fajlovima (veoma se često koristi da bi se pronašle izmene, ili ukoliko ne znamo u kom fajlu se nalazi šablon, npr: grep "java" /home/user/* Pretražuje sve fajlove, ali ne i foldere, u korisničkom home folderu, i prikazuje u kom i gde se pojavljuje reč 'java')

grep šablon fajlovi 

Isto kao gore, ali će ovoga puta šablon da se traži rekurzivno u nekom direktorijumu, tj u rezultatima će biti prikazani i fajlovi koji se nalaze i u subdirektorijumima datog direktorijuma

grep -r šablon direktorijum 

Locira (pronalazi) sve fajlove u čijem imenu se nalazi zadata reč,

locate deo_imena_fajla  

npr:

locate moj

daje ispis (veći deo izostavljen):

/usr/lib/ruby/1.9.1/i686-linux/enc/trans/emoji_sjis_docomo.so
/usr/lib/ruby/1.9.1/i686-linux/enc/trans/emoji_sjis_kddi.so
/usr/lib/ruby/1.9.1/i686-linux/enc/trans/emoji_sjis_softbank.so
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/emoji.js
/usr/share/onboard/layouts/Phone-Emoji.svg
/usr/share/onboard/layouts/Small-Emoji.svg

Pronalazi sva imena fajlova koji počinju sa "index"

find /home/tom -name 'index*' 

Pronalazi fajlove veće od 10000k, a koji se nalaze u /home direktorijumu

find /home -size +10000k

Logovanje (ssh/telnet)

Konekcija na udaljeni host (računar) kao korisnik sa imenom user (ssh je komanda koja služi za bezbednu komunikaciju)

ssh user@host 

Konekcija na zadati host prilikom koje se koristi specifičan port

ssh -p port user@host 

Konekcija na sistem korišćenjem telnet porta

telnet host 

Transfer fajlova

Kopiranje (putem SSH) lokalnog fajla file.txt u /tmp fasciklu na udaljenom računaru server2

scp file.txt server2:/tmp

Kopiranje *.html fajlova sa udaljenog računara na lokalni, u fasciklu /www/tmp

scp nixsavy@server2:/www/*.html /www/tmp 

Rekurzivno kopiranje svih fajlova i fascikli sa udaljenog računara na lokalni, u /www/tmp

scp -r nixsavy@server2:/www /www/tmp 

Sinhronizacija izvora sa odredištem

rsync -a /home/apps /backup/ 

Sinhronizacija fajlova/fascikli između lokalnog i udaljenog sistema, omogućena kompresija

rsync -avz /home/apps linoxide@192.168.10.1:/backup 

Korišćenje hard diska

Prikazuje slobodan prostor na montiranim fajl sistemima (opcija -h daje izlaz u razumljivijoj formi)

df –h 

Prikazuje slobodne i-nodove na montiranim fajl sistemima

df -i 

Prikazuje veličine i tipove particija na diskovima

fdisk -l	 

Prikazuje iskorišćenost diska u razumljivoj formi

du -ah 

Prikazuje koliko trenutna fascikla (sa svom njenom sadržinom) zauzima prostora na disku

du -sh 

Prikazuje sve trenutne tačke montiranja za sve fajlsisteme

findmnt 

putanja_do_uređaja putanja_do_fascikle Montira uređaj u fasciklu

mount 


Kretanje kroz direktorijume (fascikle)

Prelazi u "roditeljsku" fasciklu (ide jedan nivo više npr. ukoliko se nalazimu u /var/log ova komanda nas prebacuje u /var fasciklu)

cd .. 

Momentalno nas prebacuje u našu $HOME fasciklu

cd 

Prebacuje nas u /test fasciklu

cd /test

Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi